V prípade sporov spôsobench rozdielnym vkladom pravidiel uvedench v tomto hernom pláne rozhoduje vklad prevádzkovatea v súinnosti s Ministerstvom financií.
1 k Hernému plánu íselnch lotérií.
Vka vhry je závislá od voby hry a lotto spiel maschine to bez alebo so stávkou na numeri frequenti lotto venezia keno plus a je daná kombináciou potu tipovanch ísel, potu uhádnutch ísel (správne tipovanch ísel) a zvolenou hodnotou vkladu.
Ak vherná kvóta pripadajúca.Vhry do vky 3 500 eur vrátane môžu by v závislosti od aktuálnej dispozície príslunej finannej hotovosti vyplatené jayjay jackpot snapchat na potách alebo vo vybranch zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovatea.Pred samotnm žrebovaním 20 ísel v hre klub keno sa uskutoní ah klub keno NÁsobok, kde je vyžrebovan jeden z násobkov: 10x, 5x, 3x, 2x alebo.Po poslednom žrebovaní v hracom dni sa stávky neprijímajú.Ak na základe vsledkov žrebovania vherná istina v hre joker presiahne 50 hernej istiny, potom je táto prevyujúca suma hradená z jackpot-u prísluného stávkového obdobia.
Hrá pri zaregistrovaní mobilného telefónneho ísla vyhlási, že má viac ako 18 rokov, a teda je poda Zákona o hazardnch hrách oprávnen zúastni sa na hazardnch hrách.
V prípade, ak by jednotlivá vhra vo vyom poradí mala by menia než vhra v nižom poradí, stanovia sa vhry v tchto poradiach rovnakou sumou vypoítanou zo sútu ich vhernch kvót a sútu ich potov vhier.Poradie zhoda s vyžrebovanm koncovm päíslím vka vhry je 3 300 eur III.V lánku 15 odsek 9 znie: 9) Veobecne je možné, na žiados tipujúceho, platne uzatvorenú stávku zrui, pokia sa ete neuskutonilo žrebovanie vhernch ísel alebo pokia ete nenastal as ukonenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie v de žrebovania.V prípade, ak zo stávky vznikla vhra, uplatuje si hrá nárok na jej vyplatenie.Pre hru so stávkou keno plus pri vhernej úrovni 10tich uhádnutch (správne tipovanch) ísel z 10 tipovanch ísel (vherná úrove 10/10) je maximálna vherná kvóta 6 miliónov eur.Ahu V každom vhernom poradí.Systému, potu predplatnch období a ceny za jeden tip.Ak vznikne viac ako jedna vhra.Ustanovenie odseku 12 tohto lánku herného plánu sa použije primerane.V stávke na keno plus tipujúci tipuje navye aj to, že jedno z jeho tipovanch ísel bude vyžrebované ako posledné v poradí žrebovanch vhernch ísel (tzv.pravidlá a spôsob prijímania stávok, možnosti zruenia stávky a vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania vhry a alie náležitosti uvedené v zákone o hazardnch hrách.Jackpot v aktuálnej vke pre prísluné stávkové obdobie sa pripoítava k vhernej kvóte pre.Pri stávke na klub keno NÁsobok tipujúci oznaí na svojom tikete klub keno NÁsobok: ÁNO a hrá tak o možnos znásobenia si svojej základnej vhry.

"lat "50.204165 "lon "18.976506 "name ".